Regulamin

 1. Projekt „Techniczna PObudka - program rozwoju zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży z regionu brzeskiego” jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, urodzonych w latach 2005 - 2007.
 2. Projekt skierowany jest do 75 dzieci z powiatu brzeskiego.
 3. Zajęcia będą odbywać się w wybrane soboty (marzec-czerwiec 2017), w Brzegu w salach Urzędu Miasta oraz w Opolu na terenie Politechniki Opolskiej (transport zostanie zapewniony przez Urząd Miasta Brzeg).
 4. Rekrutacja odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną od dnia 08.02.2017r od godziny 9.00 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej brzegtechnicznapobudka.po.opole.pl. Formularz będzie dostępny bezpośrednio przed rozpoczęciem rekrutacji.
 5. Dane niezbędne do wypełnienia formularza:
  • dane dziecka: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania wraz z kodem, nazwa i adres szkoły
  • dane rodzica/opiekuna: imię i nazwisko, adres zamieszkania, poprawny adres mailowy, telefon kontaktowy.
 6. Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie pierwszych 75 dzieci, których rodzice prawidłowo wypełnią formularz zgłoszeniowy. Pozostałe osoby zostaną wpisane na listę rezerwową.
 7. Po dokonaniu rejestracji dostaną Państwo automatyczną odpowiedź o przyjęciu przez system zgłoszenia – nie jest to jednak tożsame z kwalifikacją dziecka do projektu. Wyniki rekrutacji i potwierdzenie zakwalifikowania dziecka do udziału w zajęciach zostaną przekazane zainteresowanym drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 8. Kontakt organizatorów z rodzicami/opiekunami dzieci odbywać się będzie tylko i wyłącznie drogą e-mailową.
 9. W czasie rejestracji należy koniecznie podać poprawny tzn. aktywny i będący w użyciu adres e-mail niezbędny do pełnego zarejestrowania uczestnika i prowadzenia późniejszej korespondencji. Brak możliwości kontaktu mailowego wynikający z podania błędnego adresu zwalnia organizatora z konieczności powiadamiania o wynikach rekrutacji, sprawach organizacyjnych itp. oraz skutkuje usunięciem z listy przyjętych.
 10. W przypadku nie spełnienia warunków regulaminu lub rezygnacji uczestnika do udziału w projekcie kwalifikowane będą kolejne osoby z listy rezerwowej.
 11. Dziecko zakwalifikowane do projektu podlega odrębnemu ubezpieczeniu NNW (opłacane z funduszu projektu).
 12. Dziecko w czasie zajęć pozostaje pod opieką organizatorów/pracowników Politechniki Opolskiej i nie może samodzielnie opuszczać sal.
 13. Dzieci zobowiązane są do uczestnictwa we wszystkich zajęciach w ramach projektu, tj. w wykładach, warsztatach, pokazach laboratoryjnych oraz ścieżce dydaktycznej, które będą odbywać się według harmonogramu zamieszczonego na stronie brzegtechnicznapobudka.po.opole.pl. Na każdych zajęciach będzie sprawdzana lista obecności.
 14. Po zakończeniu wszystkich zajęć przewidzianych w projekcie Młodzi Odkrywcy otrzymują dyplom potwierdzający udział w projekcie, wraz z wykazem zajęć, w których dziecko uczestniczyło.
 15. Rodzice/opiekunowie zapisując dziecko do projektu zgadzają się równocześnie na publikowanie zdjęć z wizerunkiem ich dziecka na stronach internetowych Politechniki Opolskiej i w materiałach promocyjnych i nie będą sobie rościć z tego tytułu żadnych praw oraz przesyłanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących projektu.
 16. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów zajęć.
 17. Opiekunowie/rodzice uczestników informowani będą o zmianach terminów poprzez wiadomości e-mail, przesłane na podany w formularzu zgłoszeniowym adres. Inne zmiany Regulaminu publikowane będą na stronie www projektu.
 18. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do stałego korzystania z podanego adresu mailowego, za pomocą którego organizatorzy będą się z nimi kontaktować oraz śledzenia strony internetowej brzegtechnicznapobudka.po.opole.pl.
 19. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie opiekun jest zobowiązany poinformować o tym fakcie organizatora drogą mailową w najkrótszym możliwym czasie.